Ardovaz

 

امروزه کم طرفدارترین محصول سقف شیبدار پس از ایرانیت محسوب می گردد.
همانند ایرانیت دارای آزبست (سرطان زا) بوده وتولید آن در اکثر کشورهای جهان منسوخ وممنوع است . درواقع میتوان نام ایرانیت زیبا شده را به آن اختصاص داد.