Iranit

تنها مزیت این محصول ارزانی آن است که در مقابل معایب بسیار آن به چشم نخواهد آمد .
به دلیل وجود آزبست که سرطان زاست تولید این محصول در اکثر کشورهای جهان منسوخ و ممنوع گردیده است. علاوه برآن از لحاظ زیبایی ، نازیباترین محصول جهت سقف شیبدار محسوب می گردد.
همچنین در حمل و نقل و نصب ضایعات بسیاری به همراه دارد.
وزن آن نیز نا متعارف است.