نیروگاه خورشیدی

توجیه اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی

انواع نیروگاه خورشیدی:

 

نیروگاه خانگی؛  به نیروگاه‌های تا ۲۰ کیلووات میگویند

نیروگاه اقتصادی؛ به نیروگاه ۲۰ تا ۱۰۰ کیلووات میگویند

نیروگاه تجاری به نیروگاه‌های بزرگتر از ۱۰۰ کیلووات تا مقیاس چندین مگاوات میگویند

 

مزیت احداث نیروگاه:

 

بازگشت ۳ تا ۵ ساله سرمایه بسته به نوع نیروگاه، محل احداث و تجهیزات مصرفی(با طرح توجیهی و نرم افزارهای مربوطه قابل محاسبه است.)

طرح خرید تضمینی ۲۰ ساله برق تولیدی توسط دولت

طرح اختصاص وام برای احداث نیروگاه خورشیدی

 

میزان خرید تضمینی توسط دولت:

 

دولت با یک قرارداد خرید تضمینی به قیمت مصوب همان سال اقدام به خرید برق تولیدی می‌کند و هر ساله تعدیلی برابر تورم اعلامی به قیمت اولیه اضافه میکند.

قیمت خرید برق از نیروگاه خانگی به ازای هر کیلووات ۸۰۰ تومان، برای نیروگاه اقتصادی ۷۰۰ تومان و برای نیروگاه تجاری تا ۴۵۰ تومان است. البته قیمت های فوق مربوط به خرید تضمینی سال 96 است.

 

هزینه احداث:

 

هزینه احداث در نیروگاه های خانگی و اقتصادی با تجاری متفاوت است،

هزینه احداث نیروگاه خانگی و اقتصادی با تجهیزات برند معروف و خوب از حدود کیلوواتی ۴ الی ۷ میلیون تومان است ولی برای نیروگاه تجاری این رقم به عدد ۳/۵ تا ۵/۵ میلیون تومان می‌رسد.

به طور کلی احداث نیروگاه خورشیدی، یک پروسه تجهیز محور است و حدود 70 درصد هزینه های احداث، مربوط بهبخش خرید تجهیزات است.