پیشبینی صحیح آرماتور

جوشکاری پس از نصب پلاستورول ممنوع

زیرسازی چوبی صحیح

زیرسازی چوبی صحیح

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی ضعیف

زیرسازی غلط اما قابل اصلاح

سفال نامرغوب

سیمان یا نماکاری پس از چیدمان سفالی

سیمان یا نماکاری پس از چیدمان سفال