اتصال غلط خرپا

اتصال غلط خرپا در سقف های شیبدار

اتصالات غلط

اتصالات غلط در سقف های شیب دار

اجرای صحیح پلاستورول

اجرای صحیح پلاستورول

اجرای صحیح کلاهک

اجرای صحیح کلاهک

اجرای غلط دامپا

اجرای غلط دامپا

اجرای غلط دامپا

اجرای غلط دامپا

ارتفاع صحیح چوب تیزه

ارتفاع صحیح چوب تیزه

ایراد گاترآبرو در مناطق سردسیر

ایراد گاترآبرو در مناطق سردسیر

ایراد گاترآبرو در مناطق سردسیر

ایراد گاترآبرو در مناطق سردسیر

بیس پلیت-بولت-اتصال صحیح

بیس پلیت بولت اتصال صحیح

پیشبینی صحیح آرماتور

پیشبینی صحیح آرماتور

ترجیحا از سفال استفاده نشود

ترجیحا از سفال استفاده نشود

تقسیم صحیح جای هالوژن

تقسیم صحیح جای هالوژن

جوش غلط و صحیح

جوش غلط و صحیح

جوش غلط و صحیح

جوش غلط و صحیح

جوش نامناسب

جوش نامناسب

جوشکاری پس از نصب پلاستورول ممنوع

جوشکاری پس از نصب پلاستورول ممنوع

زیرسازی چوبی صحیح

زیرسازی چوبی صحیح

زیرسازی چوبی صحیح

زیرسازی چوبی صحیح

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی صحیح غیر فلزی

زیرسازی غلط اما قابل

زیرسازی غلط اما قابل اصلاح

زیرسازی ضعیف

زیرسازی ضعیف

زیرسازی غلط اما قابل اصلاح

سفال نامرغوب

سفال نامرغوب

سیمان یا نماکاری پس از چیدمان سفالی

سیمان یا نماکاری پس از چیدمان سفالی

سیمان یا نماکاری پس از چیدمان سفال

سیمان یا نماکاری پس از چیدمان سفال

سیمان یا نماکاری پس از چیدمان سفالی

سیمان یا نماکاری پس از چیدمان سفال

شیب بندی غلط

شیب بندی غلط

شیب بندی غلط

شیب بندی غلط

عدم نصب تیزه

عدم نصب تیزه

عدم نیاز به خرپا

عدم نیاز به خرپا

آببندی غلط

آببندی غلط

ببندی کاملا غلط

آببندی غلط

فاصله نامناسب از بالای درب

فاصله نامناسب از بالای درب

محل صحیح پیچ تیزه

محل صحیح پیچ تیزه

مرحله اول آببندی صحیح داکت

مرحله اول آببندی صحیح داکت

آبروی نامناسب

آبروی نامناسب

نصب غلط تیزه

نصب غلط تیزه

اجرای دقیق تیزه

اجرای دقیق تیزه

اجرای صحیح بادبند